Vedtægter - Asmindrup Vandværk

Gå til indhold

Vedtægter

Om vandværket

Vedtægter for
I/S Nr. Asmindrup Sogns Vandværk


§ 1.
Selskabet er et interessentskab og dets navn er: I/S Nr. Asmindrup Sogns Vandværk.

§ 2.
Selskabets formål er, på bedste og billigste måde at levere det fornødne vand til interessenter og forbrugere.

§ 3.
Som interessent betragtes enhver, der har været med fra værkets begyndelse, og enhver, der har betalt tilslutningsbidrag efter de til enhver tid gældende regler.
Som forbrugere kan tilsluttes offentlige ejendomme til afgifter, der fastsættes af bestyrelsen, og kan ændres efter bestyrelsens bestemmelse. Ingen interessent kan udtræde, før selskabets gæld er betalt.

§ 4.
Ønsker nogen at indtræde i selskabet, vil dette kunne ske ved at indbetale kontant til selskabet det tilslutningsbidrag, der til enhver tid er gældende. Dette bidrags størrelse fastsættes af bestyrelsen, med generalforsamlingens godkendelse.
Findes der ikke forsyningsledning i gade eller vej ud for ejendommen, som har ret til at få vand, kan forsyningsledning lægges i gade eller vej af vandværket. Udgifterne hertil betales af de grundejere, der herved opnår forsyning, idet fordelingen foretages i forhold til antal husstande.

§ 5.
Hovedledninger og stikledninger, til og med stophanen, pumpestation og boringer tilhører selskabet, som også vedligeholder dette. Dette er også tilfældet, selv om dele af ledninger er betalt af interessent eller forbruger.
Ingen interessent eller forbruger må under nogen omstændigheder foretage ændringer eller reparationer ved disse installationer. Fejl eller mangler vil blive rettet på selskabets foranledning.
Installationer efter stophanen vedligeholdes af ejeren af den tilsluttede ejendom, og enhver interessent og forbruger er pligtig til at lade foretage opgravning på den ham tilhørende ejendom, for udlægning og vedligeholdelse af rørledninger - også for senere udvidelser af bestående ledningsnet.

§ 6.
Selskabets funktionær har til enhver tid adgang til ejendomme, når tilsyn med de til anlægget hørende ledninger og andre genstande nødvendiggør det. Ved forandringer og udvidelser af installationerne skal bestyrelsens samtykke indhentes.
Alle installationer og tilslutninger skal foretages af autoriserede mestre.

¤ 7.
Den til interessentskabets formål nødvendige kapital skaffes til veje ved lån, for hvilke samtlige interessenter hæfter solidarisk en for alle, alle for en. Indbyrdes hæfter de i forhold til den Årlige afgift. Lånet forrentes og afdrages i løbet af højst 25 År.
Opnås kommunal garanti for optagelse af ovennævnte lån, gælder for interessentskabets anlæg og drift følgende grundregel: Interessentskabet er en selvejende institution inden for kommunen, og denne må ikke lide noget tab ved anlæg og drift. Ej heller deraf nyde direkte økonomiske fordele.
Denne paragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning.


§8.
Enhver interessent og forbruger er pligtig til at medvirke til, hvis dette skulle blive nødvendigt, at der tinglyses en deklaration på ejendommen angående selskabets interesser.

§ 9.
De Årlige udgifter til forrentning og afdrag, samt til den daglige drift, pålignes interessenter og forbrugere efter de til enhver tid gældende takster. Taksterne fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen, og afgiften opkræves halvårlig forud efter de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte terminer.

§ 10.
Er forfalden afgift ikke betalt senest 8 dage efter betalingsfristens udløb, skal bestyrelsen lade vandforsyningen afbryde til den pågældende ejendom og gøre selskabets krav gældende ad retslig vej, skadeløst for selskabet.
Dette gælder alle krav fra selskabet.

§ 11.
Ingen interessent eller forbruger må tillade nogen uden for selskabet, ud over sin husstand, at tage vand.

§ 12.
Selskabets bestyrelse er pligtig til at lukke for vandtilførslen og plombere stophanen i følgende tilfælde:
1 .   Såfremt en interessent eller forbruger ikke holder sin installation i orden.
2.   Såfremt samtlige afgifter ikke er betalt rettidigt.
3.   Såfremt der fra interessent eller forbrugers side sker misbrug eller unødigt spild af vand.
Oplukning kan alene finde sted, når interessenten eller forbrugeren fuldt ud har betalt sin gæld eller fået bragt sin installation i orden.
Genoplukning betales med den til enhver tid gældende takst.

§ 13.
Ved ejendomsoverdragelse skal sælgeren enten drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser over for selskabet overdrages køberen, eller affinde sig med interessentskabet.
Denne paragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning.

§ 14.
Ved ejendomsoverdragelse skal dette meddeles selskabet senest 14 dage efter, overdragelsen har fundet sted.

§ 15.
l tilfælde af længere tørkeperiode, indtrufne maskinuheld eller andre indtrufne omstændigheder, skal interessenterne straks efterkomme de af bestyrelsen udstedte bestemmelser vedrørende vandforbruget.
Markvanding, brug af springvand og lignende må ikke finde sted.

¤ 16.
Selskabets interesser varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen og som afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Første gang vælges 2 nye medlemmer ud over de 2, der er på valg. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, på hvilken der også vælges 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant og 1 revisor hvert år.
Enhver interessent er pligtig at modtage valg, men berettiget til at undslå genvalg, når vedkommende har siddet i bestyrelsen en hel periode. l øvrigt kan genvalg finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær for et år ad gangen.
Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 17.
Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, at antage lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt.

§ 18.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog tillægges der, efter forslag af bestyrelsen med generalforsamlingens godkendelse, formand og kasserer et honorar.
Bestyrelsen repræsenterer selskabet udadtil i enhver henseende, såvel over for det offentlige som over for private.
Bestyrelsen råder over selskabets midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at optage lån og kautionere herfor på vandværkets vegne.
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budgetforslag for det kommende År og forelægge det for den ordinære generalforsamling.
Selskabet tegnes i alle henseender af formanden med mindst et af bestyrelsens medlemmer.

§ 19.
Bestyrelsesmøde holdes så ofte, formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Dersom et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den suppleant, der er valgt på samme generalforsamling som det udtrådte medlem.

§ 20.
Kassereren modtager selskabets indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter.
Kassebeholdningen skal normalt henstå på konto i bank eller sparekasse.
Kassereren fører kassebog, og regnskabet revideres af de på generalforsamling valgte revisorer senest 8 dage før generalforsamlingen.
Den kontante beholdning må normalt ikke overstige 1.000 kr.
Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 21.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar, hvor regnskabet for det forløbne år fremlægges, ledsaget af revisorernes bemærkninger. Indvarsling til Generalforsamlingen sker skriftligt eller på hjemmesiden, med mindst 8 dages varsel.

§ 22.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/4 af interessenterne fremsender begæring derom. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

§ 23.
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Hver interessent har en stemme, der er personlig; forbrugere har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen. Afstemning sker ved håndsoprækning, men kan forlanges foretaget skriftligt.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal, hvis der er indvarslet skriftligt. Dog kan vedtægtsændringer kun finde sted på ordinær generalforsamling, når 2/3 af de mødte stemmer for.
Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 24.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i selskabet.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle. På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan der kun træffes afgørelse vedrørende sager, der er optaget i den til interessenterne meddelte dagsorden.

§ 25.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og af dirigenten.

§ 26.
Ved udtræden af selskabet har interessenten ingen krav på selskabet.
Således vedtaget på generalforsamling den 19. februar 1981 med ændringer pr. 26. februar 2014

Per Rimfort
Formand

Asmindrupvej 33, 4572 Nørre Asmindrup
CVR 30 09 21 55 - mail: danielsenmax@gmail.com - Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. nr. 0539 Konto 1002119
Tilbage til indhold